Breaking News:

Τελευταιες αναρτησεις

Επιλεγμένα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 1 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 1 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ......
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

P1. Εάν σας σταματήσει τροχονόμος και σας ζητήσει το σήμα θα του μιλήσετε ευγενικά, στον πληθυντικό και θα του δώσετε το εξώδικο πληρωμής 1 ευρώ, θα του πείτε ότι τόσο αξίζουν οι δρόμοι της Αιτωλ/νίας, και θα του ζητήσετε να διαβάσει τους λόγους που αναφέρουμε στην αίτηση-δήλωση, και αποτελούν τεκμηρίωση της πληρωμής του 1 ευρώ.
P2. Εάν σας πει ότι θα «γράψει παράβαση», τότε θα του ζητήσετε να σας καλέσει εγγράφως με κλήση προς ακρόαση, σύμφωνα με τα άρθρα που θα του δείξετε.
P3. Εάν επιμείνει να σας δώσει κλήση, μιλώντας του πάντα ευγενικά και στον πληθυντικό, θα του ζητήσετε να γράψει πάνω στη κλήση την αιτιολογία του δηλ. γιατί απορρίπτει κάθε έναν από τους 8 νομικά και ουσιαστικά βάσιμους λόγους που αναφέρουμε.
 
"……………………………………………………………………………………….

P Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης
(Ενημερώνεται το αστυνομικό όργανο για τα ισχύοντα στο σύνταγμα και τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο 20

Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.
Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.

P Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
«Άρθρο 6: Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
1. Οι διοικητικές αρχές πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.
2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
3. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, είναι κατ’ εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η διοικητική αρχή μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οπότε και προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει.
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής».
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΚΑΛΟΥΔΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρά ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΣΤΕ

Παρελήφθη όμοιο αντίγραφο σήμερα ....../......./ 2012 και ώρα ……..…  
στο …………χλμ.
ή στην πόλη ………..……………….
από τον τροχονόμο υπηρεσίας κύριο ………………………………..……………      
              Ο παραλαβών

                                    ………………….

ΑΙΤΗΜΑ
(Σύμφωνα με το άρθρο 20-2 του Συντάγματος και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
«Άρθρο 6: Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου.


  του    χχχχχχχ           χχχχχχχχχ           χχχχχχχ    
                  (όνομα)                        (επώνυμο)                   (πατρώνυμο)      

 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΩΝ  με βάση το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος και

ΖΗΤΩ

ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ ΕΠ΄ ΑΥΤΩΝ, ΠΡΙΝ ΜΟΥ ΕΠΙΔΩΣΕΤΕ ΤΗ ΚΛΗΣΗ.

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟ 

Κύριο  ………………    ……………………  …………………   ………………        
                 (όνομα)         (επώνυμο)           (Τροχαία)         Αρ. Μητρώου)


(σημείωση:1 αντίγραφο δίδετε στον τροχονόμο, 1 αντίγραφο κρατάτε εσείς και ζητάτε από τον τροχονόμο, να υπογράψει ότι το παρέλαβε)

Ημερομηνία ……/……/ 2012
Κύριε ……………….,

     Σας ζητώ να καταχωρίσετε στην ενδεχόμενη  διοικητική πράξη σας επιβολής προστίμου σε βάρος μου  λόγω πληρωμής 1 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας έτους  2012 του με αρ. κυκλοφ. ΑΙΕ6762αυτοκινήτου μου τη παρακάτω εξώδικη δήλωση (τεσσάρων (4) σελίδων) προσφορά ενός ευρώ προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία και το Τ.Π.Κ.Δ. και ειδικότερα τους παρακάτω 9 λόγους και να απαντήσετε εγγράφως επ΄ αυτών και να αιτιολογήσετε γιατί δεν τους κάνετε δεκτούς:

1ος Λόγος: Διότι, ενώ τα τέλη κυκλοφορίας είναι τέλος ανταποδοτικό και έπρεπε άμεσα να επανεπενδύεται στον τόπο είσπραξης, στη προκειμένη περίπτωση στην ************* , για συντήρηση του οδικού δικτύου και κατασκευή νέων δρόμων, από τα τεράστια ποσά που εισέπραξε πέρυσι το κράτος, που εσείς εκπροσωπείτε, από τα τέλη κυκλοφορίας μόνον ένα ελάχιστο μέρος επέστρεψε στο νομό ********* και στην περιοχή που ζω, εργάζομαι και δραστηριοποιούμαι. Αποτέλεσμα οι δρόμοι να είναι άθλιοι, επικίνδυνοι, γεμάτοι λακκούβες παντού,βασανιστήριο καθημερινό για εμάς τους πληρωτές του τέλους, ιδιοκτήτες των Ι.Χ.  
Με αποτέλεσμα η  υστέρηση και υπανάπτυξη του νομού να οφείλεται κύρια και από το άθλιο και ελλιπές οδικό δίκτυο σε αντιδιαστολή με τα υπέρογκα τέλη κυκλοφορίας που μου επέβαλαν οι κυβερνόντες.  Αντί να καταβάλω τέλη κυκλοφορίας σε ένα οδικό δίκτυο που δεν χρησιμοποιώ ως πολίτης πρέπει να εισπράξω αποζημίωση από το κράτος (εσάς) και την αυτοδιοίκηση που δεν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου στις περισσότερες περιοχές και όχι να πληρώνω και από πάνω αυτά τα δυσβάστακτα χαράτσια.

  2ος Λόγος: Διότι, δεν υπάρχει λογοδοσία από τους υπουργούς και τους βουλευτές που πήγαν τα χρήματά μας, και γιατί μέρος τους δεν επανεπενδύθηκε στη συντήρηση του οδικού  δικτύου της ********* της Περιφέρειας *************.
  3ος Λόγος:  Διότι, αντισυνταγματικά και παράνομα ζητούνται προκαταβολικά τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
  4ος Λόγος: Διότι, αντισυνταγματικά, παράνομα και χωρίς συνταγματική και δίκαιη αιτιολογία προβλέπεται διπλασιασμός των τελών σε όποιον τα καταβάλει μετά την 1η του έτους.
  5ος Λόγος:  Διότι, το κράτος δεν εφάρμοσε τον ανταποδοτικό τους χαρακτήρα,
  6ος Λόγος: Διότι, το οικογενειακό μου εισόδημα μειώθηκε, κατά 60 % - 70%, ενώ αυξήσατε τα τέλη κυκλοφορίας κατά ληστρικό τρόπο και χωρίς αιτιολογία.
  7ος Λόγος: Διότι αντισυνταγματικά, παράνομα αι χωρίς αιτιολογία προβλέπεται και επιβάλλεται προκαταβολή του τέλους αυτού, μολονότι υπερβαίνει το ποσό  των 200  €.
8ος  Λόγος: Διότι, τα τέλη κυκλοφορίας δεν αποτελούν φορολογικό τεκμήριο διότι δεν δηλώνονται στην ετήσια φορολογική δήλωση και βάσει αυτού δεν μπορεί να περαστεί ως χρέος προς την εφορία σε περίπτωση μη καταβολής τους.
9ος Λόγος: Διότι, δεν έχω χρήματα να τα πληρώσω, αφού μείωσα και τις μετακινήσεις μου με αυτοκίνητο το δε Δημόσιο – Κράτος (Εσείς) εισπράττει ως φόρο το 60 % του ποσού (1,78 €) που πληρώνω για κάθε ένα λίτρο βενζίνης, χωρίς να μας λέτε που πάνε οι φόροι μας και αφήνετε τους δρόμους μας άθλιους και ένα καθημερινό βασανιστήριο να οδηγό, μου προκαλείτε φθορές και πολλές φορές ζημίες στο αυτοκίνητό μου από τις πολλές λακκούβες, και ηθική βλάβη, αφού ταλαιπωρούμαι και στενοχωριέμαι καθόσον πρέπει να κοιτάζω πως θα αποφεύγω τις λακκούβες και να οδηγώ υπό καθεστώς πίεσης πηγαίνοντας στη δουλειά μου όσες φορές έχω την δυνατότητα να χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου, αφού κάθε φορά έχω στη σκέψη μου τις φθορές που έχουν υποστεί τα λάστιχά μας, το σύστημα ανάρτησης, το σασί κ.λ.π. του οχήματός μου.

Ο Λαβών Τροχονόμος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΚΑΛΟΥΔΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρά ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΣΤΕΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΣΤΑ ****** ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ, ΕΝΑ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ Ο ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΣΕΙΣ ΑΦΟΥ ΤΟΝ ΒΑΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ.

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response

0 σχόλια for "ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 1 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ"

Leave a reply